0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Kết quả KĐCLGD chương trình đào tạo

STT Cơ sở giáo dục Tên chương trình đào tạo Trình độ Kết quả thẩm định Giấy chứng nhận Hạn nộp BC giữa kỳ
Ngày cấp Giá trị đến Giấy chứng nhận
1 Đại học Cửu Long 1 Công nghệ Thực phẩm Đại học 01/NQ-HĐKĐCLGD 15/07/2022 15/07/2027 Xem 01/2025
2 Quản trị Kinh doanh Đại học 02/NQ-HĐKĐCLGD 15/07/2022 15/07/2027 Xem 01/2025
3 Luật kinh tế Đại học 03/NQ-HĐKĐCLGD 15/07/2022 15/07/2027 Xem 01/2025
4 Công nghệ Thông tin Đại học 15/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
5 Điều dưỡng Đại học 16/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
6 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Đại học 17/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
7 Ngôn ngữ Anh Đại học 18/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
8 Tài chính - Ngân hàng Đại học 19/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
9 Quản trị Kinh doanh Thạc sĩ 20/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
10 Tài chính - Ngân hàng Thạc sĩ 21/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
2 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM  11 Công nghệ Dệt - May Đại học 04/NQ-HĐKĐCLGD 06/10/2022 06/10/2027 Xem 03/2025
12 Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử Đại học 05/NQ-HĐKĐCLGD 06/10/2022 06/10/2027 Xem 03/2025
13 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đại học 06/NQ-HĐKĐCLGD 06/10/2022 06/10/2027 Xem 03/2025
14 Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực Đại học 07/NQ-HĐKĐCLGD 06/10/2022 06/10/2027 Xem 03/2025
15 Ngôn ngữ Anh Đại học 08/NQ-HĐKĐCLGD 06/10/2022 06/10/2027 Xem 03/2025
16 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống Đại học 09/NQ-HĐKĐCLGD 06/10/2022 06/10/2027 Xem 03/2025
3 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 17 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt Đại học 11/NQ-HĐKĐCLGD 25/11/2022 25/11/2027 Xem 05/2025
 18  Công tác Xã hội Đại học 12/NQ-HĐKĐCLGD 25/11/2022 25/11/2027 Xem 05/2025
19 Công nghệ Thực phẩm  Đại học 38/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
20 Công nghệ Sinh học Đại học 39/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
21 Thú y Đại học 40/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
22 Kỹ thuật Điện Thạc sĩ 41/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
4 Đại học Y dược Buôn Ma Thuột 23  Dược học Đại học 13/NQ-HĐKĐCLGD 25/11/2022 25/11/2027 Xem 05/2025
24 Y khoa Đại học 14/NQ-HĐKĐCLGD 25/11/2022 25/11/2027 Xem 05/2025
5 Đại học Kiên Giang 25  Công nghệ Kỹ thuật xây dựng Đại học 22/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
26  Công nghệ Thực phẩm Đại học 23/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
27  Công nghệ Thông tin Đại học 24/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
28  Kế toán Đại học 25/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
29  Ngôn ngữ Anh Đại học 26/NQ-HĐKĐCLGD 27/11/2022 27/11/2027 Xem 05/2025
6 Đại học Bình Dương 30  Ngôn ngữ Anh Đại học 27/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
31  Quản trị Kinh doanh Đại học 28/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
32  Tài chính - Ngân hàng Đại học 29/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
7 Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐGQG - HCM 33  Hàn Quốc học Đại học 30/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
34  Lưu trữ học Đại học 31/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
35  Văn hoá học Thạc sĩ 32/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
36  Nhân học Thạc sĩ 33/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
6 Đại học Sư phạm TP.HCM 37 Sư phạm Địa Lý Đại học 34/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
38 Sư phạm Lịch sử Đại học 35/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
39 Sư phạm Sinh học Đại học 36/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
40 Việt Nam học Đại học 37/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
7 Bà rịa - Vũng tàu 41 Công nghệ Thông tin Đại học 42/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
42 Đông Phương học Đại học 43/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
43 Ngôn ngữ Anh Đại học 44/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
44 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học 45/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
45 Kế toán Đại học 46/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025
46 Quản trị Kinh doanh Đại học 47/NQ-HĐKĐCLGD 22/02/2023 22/02/2028 Xem 08/2025