0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KĐCLGD

STT

Loại văn bản

STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Thông tư

1

11/2023/TT-BGDĐT

15/06/2023

  Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ TT 23/2014/TT-BGDĐT đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

2

14/2022/TT-BGDĐT

10/10/2022

  Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

3

39/2020/TT-BGDĐT

09/10/2020

  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

4

02/2020/TT-BGDĐT

05/02/2020

  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

5

12/2017/TT-BGDĐT

19/05/2017

  Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

6

04/2016/TT-BGDĐT

14/03/2016

  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

7

33/2014/TT-BGDĐT

02/10/2014

  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH, CĐ

8

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

  Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

9

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

  Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

10

49/2012/TT-BGDĐT

12/12/2012

  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học

11

23/2011/TT-BGDĐT

06/06/2011

  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

2

Quyết định

12

08/VBHN-BGDĐT

22/03/2014

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

13

78/QĐ-TTg

14/01/2022

  Phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030"

3

Công văn

14

2970/BGDĐT-GDĐH

13/07/2022

  V/v rà soát, chấn chỉnh hoạt động tự chủ mở ngành đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng duy trì ngành đào tạo

15

5778/BGDĐT-QLCL

13/12/2021

  V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD

16

774/QLCL-KĐCLGD

10/06/2021

  V/v điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD

17

2085/QLCL-KĐCLGD

31/12/2020

  V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

18

756/ QLCL-KĐCLGD

21/05/2020

  V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT GV trình độ CĐSP và TCSP

19

1668/ QLCL-KĐCLGD

31/12/2019

  V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

20

1669/ QLCL-KĐCLGD

31/12/2019

  V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/ QLCL-KĐCLGD

21

766/QLCL-KĐCLGD

20/04/2018

  V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

22

767/QLCL-KĐCLGD

20/04/2018

  V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

23

768/QLCL-KĐCLGD

20/04/2018

  V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

24

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/06/2016

  V/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

25

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/08/2014

  V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

26

528/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/05/2013

  V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

27

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/05/2013

  V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

4

Nghị định

28

04/2021/NĐ-CP

22/01/2021

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nội dung đang cập nhật