0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Thông tin cơ sở giáo dục
Đầu mối liên hệ
Tổng số lượng người học hiện tại
Mục Số lượng
Hệ chính quy (toàn thời gian, bằng 2, liên thông…)
Hệ không chính quy (vừa làm vừa học, vừa làm vừa học bằng 2...)
Hệ từ xa
Hệ liên kết đào tạo với nước ngoài
Hệ liên kết đào tạo trong nước
Hệ khác