0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Thông tin giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

TT

Họ và tên

Chức danh, Đơn vị công tác

Thời gian làm quản lý GDĐH

Nội dung giảng dạy

Giảng viên cơ hữu

1

Giám đốc - Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn

19

(Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)

2

Phó Giám đốc - Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn

22

(Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)

3

Phó Giám đốc - Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn

25

(Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)

4

Phó Giám đốc - Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn

15

(Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)

5

Kiểm định viên - Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn

29

(Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)

6 Kiểm định viên - Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn 15 (Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)
7 Kiểm định viên - Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn 20 (Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)
8 Kiểm định viên - Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn 13 (Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)

Giảng viên thỉnh giảng

9

Kiểm định viên - Nguyên Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí

Trường Đại học Nha Trang

22 (Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)
10

Kiểm định viên - Trưởng phòng Đào tạo sau đại học

Trường Đại học Sài Gòn

14 (Chương trình giảng dạy chi tiết gửi đến học viên)