0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

QUY ĐỊNH CHUNG

QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc tổ chức và quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (sau đây gọi là kiểm định viên), bao gồm: tuyển sinh; quản lý học viên; chương trình bồi dưỡng; xét hoàn thành chương trình bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận; điều khoản thi hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên của Trung tâm.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG

MỤC 1: TUYỂN SINH

Điều 3. Hình thức tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh là xét hồ sơ tuyển chọn.

Điều 4. Đối tượng dự tuyển

1. Người có nguyện vọng trở thành kiểm định viên giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

2. Người đang làm công tác bảo đảm chất lượng tại các cơ sở đào tạo.

3. Các cá nhân khác liên quan có nhu cầu.

Điều 5. Điều kiện dự tuyển

1. Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tương đương trở lên.

2. Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 6. Hồ sơ dự tuyển

1. Bản đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng theo mẫu tại Phụ lục 1 và 2.

2. Bản sao công chứng văn bằng cao nhất.

3. Sơ yếu lý lịch theo mẫu tại Phụ lục 3, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (trường hợp cá nhân).

4. Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

5. Các hồ sơ khác theo hướng dẫn tại Thông báo tuyển sinh từng khóa của Trung tâm.

Điều 7. Hội đồng tuyển sinh

1. Hội đồng tuyển sinh do Giám đốc ra quyết định thành lập.

2. Thành phần Hội đồng tuyển sinh gồm có:

a) Chủ tịch: Giám đốc Trung tâm;

b) Phó Chủ tịch: Trưởng phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục;

c) Các ủy viên:

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác - Phát triển;

- Một cán bộ của Văn phòng làm Thư ký cho Hội đồng.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:

a) Tổ chức xét tuyển học viên;

b) Giải quyết thắc mắc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;

c) Tổng kết và báo cáo công tác tuyển sinh.

4. Hội đồng tuyển sinh làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số, thông qua các kết luận khi ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng nhất trí.

Điều 8. Quy trình tuyển sinh

1. Thông báo tuyển sinh: Căn cứ nhu cầu, kế hoạch bồi dưỡng hằng năm, Trung tâm ra thông báo tuyển sinh đến các đơn vị, tổ chức trước khi khai giảng ít nhất 15 ngày.

2. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển gửi về Văn phòng của Trung tâm trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày.

3. Tổ chức xét hồ sơ dự tuyển trong 01 buổi.

4. Ra quyết định danh sách học viên và gửi giấy báo nhập học cho người trúng tuyển trước khi nhập học ít nhất 03 ngày.

MỤC 2: QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Điều 9. Tổ chức khóa, lớp bồi dưỡng

1. Số lượng học viên:

Số lượng học viên mỗi khóa, lớp bồi dưỡng được xác định phù hợp với hình thức tổ chức, điều kiện phòng học và trang thiết bị giảng dạy, nhằm đảm bảo chất lượng chương trình bồi dưỡng. Mỗi lớp bồi dưỡng chia thành một số tổ.

2. Cán bộ phụ trách đào tạo, ban cán sự lớp và tổ trưởng, tổ phó:

a) Cán bộ phụ trách đào tạo, lớp bồi dưỡng là cán bộ của Trung tâm do Lãnh đạo có thẩm quyền của Trung tâm chỉ định;

b) Ban cán sự lớp có lớp trưởng và không quá 02 lớp phó. Lớp trưởng phụ trách hoạt động chung của lớp; giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế khoá học; phản ánh tình hình học tập và nhu cầu của lớp với Cán bộ phụ trách đào tạo. Mỗi lớp phó phụ trách từng mặt hoạt động (học tập, thực tập...) theo phân công của lớp trưởng;

c) Mỗi tổ có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó, phụ trách hoạt động của tổ.

Điều 10. Trách nhiệm và thẩm quyền quản lý học viên

1. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được phân công:

a) Chỉ đạo việc quản lý học viên trong quá trình học tập;

b) Xem xét, quyết định việc học viên nghỉ học, thôi học, miễn trừ hoặc bảo lưu kết quả học tập.

2. Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch học tập của các khóa, lớp bồi dưỡng, trình Lãnh đạo có thẩm quyền của Trung tâm phê duyệt;

b) Theo dõi kế hoạch học tập đã được phê duyệt; quản lý học viên trong thời gian học viên học tập;

c) Tiếp nhận, tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc xử lý các loại hồ sơ, đơn từ, công văn có liên quan đến việc học tập của học viên, bao gồm cả cho thôi học, miễn trừ hoặc bảo lưu kết quả học tập của học viên;

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Cán bộ phụ trách đào tạo quản lý học viên trong toàn khóa bồi dưỡng; phối hợp với giảng viên để đánh giá kết quả học tập, kiến tập thực tập của học viên.

3. Văn phòng:

a) Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học viên;

b) Bố trí phòng học, đảm bảo trang thiết bị giảng dạy và học tập; giữ gìn trật tự, an ninh, y tế học đường;

c) Cung cấp tài liệu học tập cho học viên; phối hợp với Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục quản lý việc học tập, thực hành của học viên tại cơ sở bồi dưỡng và việc kiến tập, thực tập tại cơ sở giáo dục;

d) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bảng điểm, sổ cấp giấy chứng nhận của học viên.

4. Cán bộ phụ trách đào tạo:

a) Điều hành, quản lý toàn bộ quá trình học tập của học viên theo đúng quy chế, quy định về quản lý lớp bồi dưỡng; phổ biến nội quy, quy chế, chương trình bồi dưỡng toàn khóa; lập danh sách, chia tổ, thống kê, quản lý hồ sơ khóa, lớp bồi dưỡng; quản lý, giám sát hoạt động giảng dạy và học tập;

b) Theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá, bài tập thực hành, báo cáo kiến tập, thực tập của học viên;

c) Phối hợp với giảng viên và Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục tham mưu cho Ban Giám đốc xét cho thôi học, miễn trừ hoặc bảo lưu kết quả học tập của học viên; điều kiện dự thi hết từng phần học của học viên; sơ kết, tổng kết khóa bồi dưỡng; công nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận cho học viên đủ điều kiện;

d) Xây dựng hồ sơ khóa, lớp bồi dưỡng theo quy định. Cuối khóa bồi dưỡng, Cán bộ phụ trách đào tạo phối hợp với Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục bàn giao hồ sơ khóa, lớp bồi dưỡng cho Văn phòng lưu trữ theo quy định.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của học viên

1. Quyền của học viên:

a) Được cung cấp thông tin về chương trình, nội dung kế hoạch giảng dạy, học tập, quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng;

b) Được hưởng các chế độ, chính sách liên quan đến học viên theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trung tâm (nếu có);

c) Được nghỉ học khi có lý do (phải có đơn xin phép và được Cán bộ phụ trách đào tạo đồng ý). Trường hợp này, nếu không đủ điều kiện tham gia đánh giá kết thúc phần học thì được bảo lưu học phí đã đóng để học cùng khoá tiếp theo;

d) Được sử dụng tài liệu, trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập, thực hành, thực tập;

đ) Được góp ý với Trung tâm về nội dung, chương trình học tập, kiến tập thực tập; phương pháp giảng dạy; phương tiện trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập; công tác tổ chức, quản lý, phục vụ của Trung tâm; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại với Trung tâm để giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyển và lợi ích hợp pháp của học viên;

e) Được miễn một số nội dung bồi dưỡng hoặc bảo lưu kết quả theo quy định;

g) Được cấp giấy chứng nhận khi đủ điều kiện.

2. Nghĩa vụ của học viên:

Chấp hành nghiêm túc Quy chế này và nội quy của khóa, lớp học:

a) Đóng học phí theo đúng nội dung trong thông báo tuyển sinh; tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng;

b) Thực hiện đúng nội quy khóa học; vào lớp đúng giờ; tích cực tham gia trao đổi, thảo luận; chủ động nghiên cứu bài trước và sau giờ lên lớp;

c) Thực hiện đầy đủ các bài tập thực hành, bài kiểm tra đánh giá, các hoạt động thực tế, kiến tập thực tập tại cơ sở giáo dục.

Điều 12. Buộc thôi học

Áp dụng với học viên vi phạm một trong những hành vi sau:

a) Giả mạo hồ sơ;

b) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp khi xét tuyển;

c) Bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc tại nơi làm việc;

d) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Nghỉ học trên 20% tổng thời gian học trên lớp (trực tiếp hoặc theo hình thức trực tuyến) của mỗi phần học nhưng không báo cáo với người có thẩm quyền. Trong trường hợp này, phần học phí còn lại mà học viên đã đóng được xung vào Quỹ hỗ trợ học viên của Trung tâm.

MỤC 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Điều 13. Chương trình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 04 phần với tổng thời lượng 10 tín chỉ:

1. Phần I: Tổng quan về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục (03 tín chỉ: Một số vấn đề chung về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục (0,5 tín chỉ); Quản trị, quản lý đại học để bảo đảm và KĐCLGD (01 tín chỉ); Chủ trương, chính sách, quy định về BĐCL và KĐCLGD của Việt Nam (0,5 tín chỉ); Kinh nghiệm quốc tế, khu vực về BĐCL, KĐCLGD (01 tín chỉ)).

2. Phần II: Hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục; tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (03 tín  chỉ: Hệ thống BĐCL cơ sở giáo dục (0,5 tín chỉ); Tự đánh giá và Đánh giá ngoài CSGD ĐH (01 tín chỉ); Kỹ thuật và kinh nghiệm đánh giá ngoài CSGD ĐH (1,25 tín chỉ); Năng lực và đạo đức nghề nghiệp của kiểm định viên (0,25 tín chỉ)).

3. Phần III: Hệ thống bảo đảm chất lượng và vận hành chương trình đào tạo; tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo (03 tín chỉ: Xây dựng, thực hiện CTĐT theo CĐR (Outcome based education) (01 tín chỉ); Các kỹ thuật giảng dạy và hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá để đạt CĐR (01 tín chỉ); Tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT: quan điểm, cách tiếp cận, bộ tiêu chuẩn (0,75 tín chỉ); Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng CSGD và CTĐT (0,25 tín chỉ)).

4. Phần IV: Kiến tập, thực tập (01 tín chỉ kiến tập, thực tập).

Điều 14. Hình thức bồi dưỡng

Tập trung hoặc tập trung kết hợp với trực tuyến.

Điều 15. Phương pháp bồi dưỡng

Phương pháp bồi dưỡng gồm thuyết trình, thảo luận (trực tiếp và nhóm), tự học có hướng dẫn, bài tập, thực hành và kiến tập, thực tập tại cơ sở giáo dục (theo kế hoạch đánh giá ngoài của Trung tâm).

Điều 16. Đánh giá kết quả học tập

1. Hình thức đánh giá:

Mỗi phần học sẽ được đánh giá thường xuyên và đánh giá kết thúc phần học, được quy định trong đề cương chi tiết, có thể bao gồm các hình thức: bài kiểm tra; bài tập thực hành, thảo luận nhóm; đánh giá kết quả tự học; báo cáo thu hoạch; báo cáo kiến tập, thực tập.

2. Điều kiện tham gia đánh giá kết thúc phần học:

a) Học viên cần tham gia đầy đủ các bài đánh giá thường xuyên, các bài tập bắt buộc;

b) Học viên cần tham gia ít nhất 80% tổng thời gian học trên lớp (trực tiếp hoặc theo hình thức trực tuyến) của mỗi phần học.

3. Đánh giá lại kết thúc phần học và viết lại báo cáo kiến tập, thực tập:

a) Điểm đánh giá kết thúc phần học được quy định tại đề cương chi tiết phần học. Học viên đạt yêu cầu phần học trước mới được tham dự phần học tiếp theo. Học viên không đạt yêu cầu đánh giá kết thúc phần học hoặc báo cáo kiến tập, thực tập được phép đăng ký đánh giá lại phần học, viết lại báo cáo kiến tập, thực tập;

b) Thời gian đánh giá lại kết thúc phần học do Phòng Hợp tác - Phát triển sắp xếp, tổ chức trong vòng 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả; viết lại báo cáo kiến tập, thực tập trong vòng 03 ngày;

c) Học viên chỉ được đánh giá lại kết thúc phần học 01 lần cho mỗi phần học; nếu không đạt yêu cầu thì không được tiếp tục học phần tiếp theo và bị hủy kết quả học tập đã có trước đó;

d) Học viên không đạt yêu cầu ở lần viết lại báo cáo kiến tập, thực tập thì bị hủy kết quả học tập đã có trước đó.

Điều 17. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

1. Người học đã có bằng thạc sĩ trở lên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, hoặc đang học chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, có đơn đề nghị, được Lãnh đạo có thẩm quyền của Trung tâm xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã học (có điểm đạt yêu cầu) nhưng phải tham dự kiểm tra kết thúc phần học.

2. Người học không thuộc diện bị buộc thôi học, chưa đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình nhưng không thuộc vào các trường hợp nêu tại điểm c, d khoản 3 Điều 16 Quy chế này thì được bảo lưu điểm kiểm tra kết thúc các phần học đã đạt yêu cầu. Điểm kiểm tra kết thúc các phần học có giá trị để xét bảo lưu không quá 02 năm và được tính từ ngày công bố kết quả.

3. Trong thời hạn bảo lưu, học viên có nhu cầu học tiếp cần có đơn đề nghị. Trên cơ sở đối chiếu cụ thể nội dung học tập và kết quả đã đạt được với chương trình bồi dưỡng hiện hành, Lãnh đạo có thẩm quyền của Trung tâm quyết định tiếp nhận học viên và bố trí vào khóa, lớp bồi dưỡng phù hợp.

4. Khi hết thời hạn bảo lưu, kết quả bảo lưu hết hiệu lực.

Điều 18. Điều kiện được công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận

Học viên hoàn thành và đạt yêu cầu tất cả bốn phần học của chương trình được xét công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Điều 19. Lưu bài và điểm kiểm tra, thực hành, thu hoạch, báo cáo kiến tập, thực tập

1. Trách nhiệm lưu: Văn phòng có trách nhiệm lưu bài kiểm tra, bài tập thực hành, bài thu hoạch, báo cáo kiến tập, thực tập và điểm số của các bài kiểm tra đánh giá.

2. Thời gian lưu trữ:

a) Thời điểm lưu trữ tính từ khi công bố kết quả;

b) Các bài tập, bài kiểm tra, báo cáo thu hoạch, báo cáo thực tập lưu ít nhất 02 năm;

c) Điểm kiểm tra, đánh giá lưu trữ không thời hạn.

Điều 20. Trách nhiệm của Phòng Hợp tác - Phát triển

1. Tham mưu xây dựng và hoàn thiện các quy định về tổ chức và quản lý bồi dưỡng.

2. Xây dựng tiến độ, kế hoạch thực hiện các khóa học, lịch học, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lịch học theo kế hoạch.

3. Thực hiện các quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến.

4. Chịu trách nhiệm quản lý phân công giảng viên, tổ chức tập huấn cho giảng viên các nghiệp vụ giảng dạy và tương tác trực tuyến, hướng dẫn kiến tập thực tập.

Điều 21. Trách nhiệm của Văn phòng

1. Quản trị hệ thống, bảo đảm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến.

2. Hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ các vấn đề về tài khoản, phần mềm học tập, tương tác trực tuyến cho giảng viên, học viên trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

3. Bảo đảm việc thu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp hóa đơn, chứng từ chính xác và kịp thời cho học viên.

4. Chuẩn bị tài liệu (bản giấy, bản điện tử), chuyển nhanh chóng kịp thời phục vụ các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

5. Phối hợp với Phòng Hợp tác - Phát triển trong chiêu sinh, tiếp sinh, cấp phát Giấy chứng nhận bảo đảm tiến độ phục vụ các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

6. Cung cấp thông tin, tư liệu các khóa bồi dưỡng nhanh chóng, kịp thời lên website của Trung tâm.

7. Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 22. Trách nhiệm của giảng viên, người hướng dẫn kiến tập thực tập

1. Giảng viên chịu trách nhiệm xây dựng bài giảng, bài tập, bài thực hành đảm bảo chất lượng giảng dạy chuyên để được giao, đảm bảo giờ giảng theo lịch đã phân công.

2. Giải đáp kịp thời những thắc mắc của học viên trong quá trình học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả; giải đáp các câu hỏi trên diễn đàn thảo luận. Đánh giá kết quả học tập giữa kỳ và cuối kỳ của học viên và trả kết quả về Trung tâm trong thời hạn quy định.

3. Người hướng dẫn học viên kiến tập, thực tập tại các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng giáo án kiến tập, thực tập; hướng dẫn, giám sát học viên trong quá trình kiến tập, thực tập; hướng dẫn học viên thực hiện các bài viết giữa kỳ và bản thu hoạch cuối kỳ; nhận xét, đánh giá, cho điểm và gửi kết quả kiến tập thực tập của các học viên do mình hướng dẫn về Trung tâm trong thời hạn quy định.

4. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm.

MỤC 4 :CÔNG NHẬN, CẤP VÀ QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Điều 23. Công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

1. Trên cơ sở kết quả hoàn thành chương trình bồi dưỡng, Giám đốc ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho học viên.

2. Việc trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng được tổ chức vào buổi bế giảng khóa bồi dưỡng. Giấy chứng nhận được trao trực tiếp cho học viên. Trường hợp có công việc đặc biệt, học viên không thể có mặt trong buổi bế giảng cần có đề nghị được nhận tại Văn phòng Trung tâm.

Điều 24. Quản lý giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

1. Mẫu giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm được Trung tâm in theo mẫu riêng, đảm bảo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thể thức và nội dung.

2. Sổ gốc cấp giấy chứng nhận:

Văn phòng có trách nhiệm lập sổ gốc theo dõi, quản lý cấp phát giấy chứng nhận của các khóa bồi dưỡng. Sổ gốc cấp giấy chứng nhận là tài liệu lưu trữ không thời hạn.

3. Thu hồi giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận cấp cho người có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, kiểm tra đánh giá;

b) Người cấp giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

c) Giấy chứng nhận để người khác sử dụng;

d) Giấy chứng nhận bị tẩy xóa, sửa chữa.

4. Hủy bỏ giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

a) Phôi giấy chứng nhận bị lỗi;

b) Giấy chứng nhận viết, in lỗi;

c) Giấy chứng nhận bị thu hồi.

5. Cấp lại giấy chứng nhận:

a) Bản gốc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng được cấp 01 lần. Trường hợp bị hư hỏng, người đề nghị cấp lại có đơn trình bày lý do, kèm theo giấy chứng nhận bị hỏng để đối chiếu thu hồi. Trường hợp bị mất, người đề nghị cấp lại có đơn trình bày lý do, có xác nhận của cơ quan công an, thủ trưởng cơ quan đơn vị đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú;

b) Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục tiếp nhận đơn, kiểm tra, đối chiếu với sổ gốc giấy chứng nhận; nếu đúng thì báo cáo trình Giám đốc cấp lại giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận cấp lại có chữ “CẤP LẠI” bằng mực đen dưới số hiệu giấy chứng nhận;

c) Giấy chứng nhận cấp lại có giá trị như giấy chứng nhận gốc.

6. Giám đốc ra quyết định, tổ chức thu hồi, hủy bỏ hay cấp lại giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Trách nhiệm thi hành

1. Cán bộ quản lý, người lao động, học viên của Trung tâm và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Giám đốc để xem xét, điều chỉnh./.