0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Quy chế tổ chức hoạt động

Điều 1. Hình thức, tên gọi và trụ sở

1. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty), do Công ty đầu tư vốn, quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. 

Trung tâm hoạt động theo quy định tại Quyết định số 979/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn.

3. Tên tiếng Anh: Centre for Education Accreditation SaiGon. 

4. Tên viết tắt: CEA-SAIGON

5. Địa điểm: Số 53 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

6. Website: https://www.cea-saigon.edu.vn

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về tổ chức bộ máy, nhân sự; trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong Trung tâm.

2. Trong các văn bản của Trung tâm, bản quy chế này có giá trị pháp lý cao nhất, là cơ sở để xây dựng và ban hành các văn bản quy chế, quy định khác.

3. Quy chế này áp dụng cho tất cả tổ chức, cá nhân của Trung tâm.

Điều 3. Đối tượng và phạm vi hoạt động

Các cơ sở giáo dục: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

- Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục (CSGD) (bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm); các chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tư vấn cho các CSGD thực hiện hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD); cải tiến chất lượng sau khi được KĐCLGD; thực hiện các dịch vụ về KĐCLGD;

- Bồi dưỡng, sử dụng và quản lý kiểm định viên.

2. Nhiệm vụ

- Công bố công khai quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm, giấy phép hoạt động KĐCLGD, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, danh sách các kiểm định viên trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác;

- Ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hoạt động KĐCLGD hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Trung tâm có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục cấp giấy phép hoạt động KĐCLGD;

- Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình KĐCLGD; các nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động KĐCLGD;

- Tổ chức các hoạt động KĐCLGD theo đúng đối tượng và phạm vi ghi trong giấy phép hoạt động KĐCLGD;

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn KĐCLGD cho các CSGD; thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký kết với các CSGD; chịu trách nhiệm đối với các hoạt động chuyên môn do Trung tâm thực hiện;

- Quản lý kiểm định viên, cán bộ và nhân viên của Trung tâm;

- Quản lý tài chính, thực hiện việc thu chi theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ GDĐT, bao gồm tình hình hoạt động KĐCLGD; những thay đổi trong năm, thuận lợi, khó khăn, các kiến nghị, đề xuất và các thông tin cần cung cấp cho Bộ GDĐT;

- Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống thí điểm hỗ trợ lưu trữ minh chứng CSGD, CTĐT và viết báo cáo tự đánh giá trực tuyến của các đơn vị đăng ký kiểm định; hỗ trợ minh chứng trực tuyến cho các đoàn đánh giá và thay thế dần minh chứng bản cứng để phục vụ các đoàn đánh giá;

- Tư vấn về hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài.