0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Kết quả KĐCLGD Trường Đại học

STT Cơ sở giáo dục Kết quả thẩm định Giấy chứng nhận Hạn nộp BC giữa kỳ
Ngày cấp Giá trị đến Giấy chứng nhận  
1 Đại học Cửu Long 52/NQ-HĐKĐCLGD 22/06/2023 22/06/2028 Xem 01/11/2025
2 Đại học Bình Dương 60/NQ-HĐKĐCLGD 05/08/2023 05/08/2028 Xem 01/02/2026
3 Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 61/NQ-HĐKĐCLGD 05/08/2023 05/08/2028 Xem 01/02/2026