0936715979
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SÀI GÒN

SAIGON CENTRE FOR EDUCATIONAL QUALITY ACCREDITATION

Danh mục tài liệu sử dụng bắt buộc

DANH MỤC TÀI LIỆU SỬ DỤNG

I. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

* Tổng quan về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục:

1. Tập Tài liệu học tập Phần I - Tổng quan về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, năm 2022.

2. Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

3. Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

4. Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

5. Công văn số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 29/08/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN.

6. Công văn số 5778/BGDĐT-QLCL ngày 13/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD

* Đánh giá cơ sở giáo dục:

1. Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, năm 2022.

2. Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

3. Quyết định số 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng.

4. Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

5. Công văn số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng.

6. Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

7. Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học.

8. Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD.

* Đánh giá chương trình đào tạo:

1. Tài liệu hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, năm 2022.

2. Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học.

3. Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học.

4. Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

5. Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH, CĐ.

6. Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

7. Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

8. Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về chuẩn chương trình đào tạo.

9. Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH.

10. Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.

11. Công văn số 756/ QLCL-KĐCLGD ngày 21/05/2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT GV trình độ CĐSP và TCSP.

12. Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

13. Công văn số 774/QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD.

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Giáo dục đại học.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

3. AUN-QA - Sổ tay thực hiện các hướng dẫn đảm bảo chất lượng trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (năm 2009, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, bản dịch Tiếng Việt).

4. Tài liệu tập huấn của dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP)